„OXYMORONUL – METAFORA MEA DE A FI IMERSAT ÎN CEVA”  -  Desislava Deneva - Dede (Bulgaria)

„OXYMORONUL – METAFORA MEA DE A FI IMERSAT ÎN CEVA”  -  Desislava Deneva - Dede (Bulgaria)

„OXYMORONUL – METAFORA MEA DE A FI IMERSAT ÎN CEVA”  -  Desislava Deneva - Dede (Bulgaria), artist invitat al Bienalei Albastre/ 30 septembrie-21 octombrie 2023

Expoziție de pictură și grafică, la Muzeul Casa Mureșenilor  din Brașov

Curator: Victoria Țăroi

Program vizitare

Luni

11.00 - 17:00

Marţi-sâmbătă

09:00 - 17:00

Este o artistă reputată, cu numeroase expoziții personale în galerii din Bulgaria, Italia, Germania, Franța, Olanda, deținătoare a numeroase premii la concursuri naționale pentru cea mai bună grafică, pictură, premii la bienale naționale și Premiul academic de pictură murală, în Bulgaria.

Este absolventă a Academiei Naționale de Artă din Sofia cu un master în pictură murală.

„Cred faptul că prin munca mea, mă cufund în timpul nostru, un timp de dezvoltare exponenţială a revoluţiei tehnice. Procese interesante în practicile artistice pot fi de asemenea observate. Orizonturile moderne ale culturii vizuale se bazează pe dialog și juxtapunere între idei divergente, adesea paradoxale la prima vedere, dar în cele din urmă unite printr-un limbaj metaforic. Dinamica timpurilor moderne a stabilit, de asemenea, ritmul agitat al reacțiilor autorului - clocotire, ruptură, iar transformările populează lucrările. Trăim într-o lume inconstantă și în continuă schimbare și urzită din contradicţii şi neadevăruri.

Punctul de vedere al credinței în „adevărul absolut” (a se citi realitate) pare a fi inaplicabil astăzi. Se generează noi semnificații, bazate pe negarea realității și punctele de vedere ale așa-numitei „etici situaționale” (A.T. Robinson). Conștiința noastră este atacată constant de diverse provocări senzoriale, situația este adusă la absurd. Se ajunge la o unire de antiteze reale, în sensul unei reflectări moderne a lumii ca ansamblu de oximoroane, în domeniul teoretic și practic al artelor vizuale. Ele sunt practic direct legate de media modernă, fără de care viața noastră este deja de neconceput.

Acest paradox inițial m-a determinat să experimentez, atât în ceea ce privește ideile mele, cât și în ceea ce privește realizarea lor. Îmi caut adevărul, în conexiuni și juxtapoziții de situație, semnificative, în limitele unui instrumentar bogat. Îmi exprim voința autorului, atât prin individualitatea metaforică figurativă, cât și prin utilizarea unor materiale diverse precum: pânză, hârtie, plastic, vopsele în ulei și acrilice, pigmenți, pasteluri etc. Aici, congruența cu realitatea este supusă observării și opiniei mele subiective.

Pe de o parte, imaginile din realitate, pe de altă parte, altele, parcă imagini descompuse digital, sunt unite în fapte artistice noi, paradoxale. Adesea, conceptele figurative folosite conțin ceea ce prin definiție s-ar numi oximoroane – combină idei opuse. Obiectele de uz casnic și figurile umane se împletesc cu tipare abstracte, unite într-un single view oxymoron, precum conceptul meu creativ general. Unitatea semantică nu este influențată atât de direct de materialele în sine ci de expresia simbolică a ideilor mele. Această imagine multistratificată și expresivitatea contrastantă sunt reacția mea la vremurile paradoxale în care trăim.”

                                                                                                Desislava  Deneva - DEDE

Expoziția „OXYMORONUL – METAFORA MEA DE A FI IMERSAT ÎN CEVA” face parte din proiectul BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE ARTĂ VIZUALĂ BRAȘOV 2023 - OXIMORON, ediția a III-a, la care Muzeul este instituție parteneră. Bienala Albastră este un proiect al Asociatiei Culturale Artessentia, finanțat de Consiliul Județean Brașov și cofinanțat de Primăria Municipiului Braşov

https://www.facebook.com/desi.deneva.9

Intrarea la expoziție se face în baza biletului la muzeu.

Bilet întreg

  • Adulţi: 8 lei
  • Pensionari: 4 lei
  • Preşcolari / elevi / studenţi: 2 lei
  • Copiii sub 5 ani - gratuit
  • Persoane cu dizabilități*: gratuit

—-------------ENG—-----------------

„THE OXYMORON: MY METAPHOR OF IMMERSING YOURSELF IN SOMETHING”  - Desislava Deneva - Dede (Bulgaria), guest artist of the Blue Biennale/ September 30-October 21, 2023

Painting and graphics exhibition, at the Mureșenilor House Museum în Brașov

Curator: Victoria Țăroi

Visiting schedule

Monday

11am - 5pm

Tuesday to Saturday

9am - 5pm

She is a renowned artist with numerous solo exhibitions in galleries in Bulgaria, Italy, Germany, France, Holland, holder of numerous awards at national competitions for the best graphics, painting, awards at national biennials and the Academic Mural Painting Award, in Bulgaria .

She is a graduate of the National Academy of Art in Sofia with a master's degree in mural painting.

I think, without being too literal, that through my work I would like to immerse myself in our time, a time of exponential development of the technical revolution. Interesting processes in artistic practices are also observed. The modern horizons of visual culture are based on dialogue and juxtaposition between divergent, often paradoxical at first glance, ideas, but ultimately united through a metaphorical language. The dynamics of modern times have also set the hectic rhythm of the author's reactions - seething, rift and transformations populate the works. We live in a perpetually changing and inconstant world woven of contradictions and untruths.

The point of view of believing in "absolute truth" (read reality) seems to be inapplicable today. New meanings are generated, based on the negation of reality and the views of the so-called "situational ethics" (A.T. Robinson). Our consciousness is constantly attacked by various sensory provocations, the situation is brought to the point of absurdity. It comes to a union of real antitheses, in the sense of a modern reflection of the world as a set of oxymorons, in the theoretical and practical field of visual arts. They are virtually directly related to modern media, without which our life is already unthinkable.

This initial paradox has provoked me to experiment, both in my ideas and in terms of their realization. I look for my truth, in situational, meaningful connections and juxtapositions, within the limits of a rich toolbox. I express my author's will, both in metaphorical figurative distinctiveness, and in the use of diverse materials such as: canvas, paper, plastic, oil and acrylic paints, pigments, pastels, etc. Here, congruence with reality is subject to my subjective observation and opinion. On the one hand, images from reality, on the other hand others, as if digitally decomposed images, are united in new, paradoxical artistic facts. Often, the figurative concepts used contain what by definition would be called oxymorons – they combine opposite ideas. Household objects and human figures intertwine with abstract patterns, united in a single view oxymoron, as my overall creative concept. Semantic unity, is not so directly influenced by the materials themselves, but by the symbolic expression of my ideas. This multi-layered imagery and contrasting expressiveness are my reaction to the paradoxical times in which we live.

                                                                         Desislava Deneva - DEDE

Blue Biennale INTERNATIONAL VISUAL ART BIENNALE BRAȘOV 2023 - OXYMORON, the 3rd edition, is a project of the Artessentia Cultural Association, financed by the Brașov County Council and co-financed by the Municipality of Brașov.