EXCES - Expoziție personală  a sculptorului Virgilius Moldovan, artist invitat al Bienalei albastre

EXCES - Expoziție personală  a sculptorului Virgilius Moldovan, artist invitat al Bienalei albastre

EXCES - Expoziție personală  a sculptorului Virgilius Moldovan, artist invitat al Bienalei albastre /1 octombrie-5 noiembrie 2023

Curator: Victoria Taroi Galbenu

Centrul Cultural Apollonia/ Banca de Cultură Apollonia - Brașov, Str. Michael Weiss 22

Program vizitare:

Miercuri-joi 16:00-20:00

Vineri-duminică 16:00-18:00

Intrarea este liberă.

Aș spune "Emoția crează realitatea!" O fi controversabil, dar în urma oricărui discurs sau excurs în suflet, ne rămâne emoția. Ea este catalizatorul care face ca oricare nouă experiență să fie interiorizată sau, dimpotrivă, respinsă. Realitatea în care ne mișcăm ne rămâne străină atâta vreme cât încă n-am găsit un pod afectiv până la ea. Numai atunci ea devine a noastră și ne mișcăm familiar în ea.

Ca artist ești un fel custode al afectelor. Nu atât al frumosului cum pare la prima vedere, cât al întregii game de impulsuri care pot genera emoții. După mai bine de 100 de ani de "avantgardă artistică", preocuparea pentru "frumosul" în sine, s-a subțiat sensibil. Dimpotrivă, actual, agendele artiștilor sunt îndreptate preponderent spre lărgirea patrimoniului, al căutării a mereu, mereu altor locuri și relații emoțional relevante, pe care încearcă să le închege formal.

EXCES este un proiect de expoziție care se încăpățânează să rămână în tradiția antropomorfă a sculpturii de tip clasic. Limitarea la corpul uman în parametri săi anatomici e înțeleasă că o provocare înspre a cauta noi abordări și a formulă și extrage conținuturi inedite. Figura umană este tematizată ca un icon complex, sursă inepuizabilă de conotații al căror caracter molipsitor e folosit în formularea unor reflexii vis a vis de problemele cotidianului. În cele din urmă imperativele zilnice își reclamă la rândul lor forma care să le materializeze, spre a putea fi puse în mișcare dar mai ales spre a putea fi puse în stocul afectiv.

Publicul este întâmpinat de un ansamblu de figuri umane supradimensionate reprezentate în nuditatea lor. Corpul dezgolit este în sine fascinant prin încărcătura erotică, însă grație tradiției sculpturii, i se certifică totodată un statut elitar, care îl dezbară de trivialitate. Materialul din care sunt făcute sculpturile este siliconul în combinație cu pigmenți. Fidelitatea anatomică în combinație cu materialitatea vecină pielii și cărnii plus cromatica aferentă, crează de la început o senzație de neliniște sau îngrijorare. Corpurile expuse atât prin atitudini cât și compozițional trimit către un narativ care se cere a fi parcurs. Desigur, povestirea e de tip aporeic, adică cu firul logic destrămat. Disjunctiv în intenția "vicleană" a prelungi popasul în fața lor, dând astfel timp parcurgerii pe îndelete al unei părți cât mai mari a câmpului emoțional.

Ce se încearcă nou în această expoziție este o mutare de accent dinspre liricul ades întâlnit în sculptura modernă, spre epic. Întreprindere e un act de echilibru, nu lipsit de riscuri, poteca șerpuiește printre zone tabu: alegoria, patetismul prozaismul și alte asemenea capcane. (Autorul)

Bienala Albastră BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE ARTĂ VIZUALĂ BRAȘOV 2023 - OXIMORON, ediția a III-a, este un proiect al Asociației Culturale Artessentia, finanțat de Consiliul Județean Brașov și cofinanțat de Primăria Municipiului Braşov

EXCESS - Personal exhibition of the sculptor Virgilius Moldovan, guest artist of the Blue Biennale/ October 1-November 5, 2023

Curator: Victoria Taroi Galbenu

 

Apollonia Cultural Center/ Apollonia Cultural Bank - Brașov, Str. Michael Weiss 22

Visiting schedule:

Wednesday-Thursday 4 pm-8 pm

Friday-Sunday 4pm-6pm

Free entry.

 

I would say "Emotion creates reality!". It will be controversial, but after any speech or excursion into the soul, we are left with emotion. It is the catalyst that causes any new experience to be internalized or, on the contrary, rejected. The reality in which we move remains alien to us as long as we have not yet found an emotional bridge to it. Only then does it become ours and we move familiarly in it.

As an artist you are a kind of custodian of emotions. Not so much of the beautiful as it seems at first sight, but of the whole range of impulses that can generate emotions. After more than 100 years of "artistic avant-garde", the concern for the "beautiful" itself has thinned out significantly. On the contrary, currently, artists' agendas are mainly directed towards expanding the patrimony, the search for always, always other emotionally relevant places and relationships, which they try to formally conclude.

EXCESS is an exhibition project that stubbornly remains in the anthropomorphic tradition of classical sculpture. The limitation to the human body in its anatomical parameters is understood as a challenge to seek new approaches and to formulate and extract novel contents. The human figure is thematized as a complex icon, an inexhaustible source of connotations whose contagious character is used in the formulation of reflections vis-à-vis everyday problems. In the end, the daily imperatives claim their form to materialize them, so that they can be set in motion, but especially so that they can be put in the affective stock.

The audience is greeted by an ensemble of oversized human figures represented in their nudity. The naked body is in itself fascinating due to its erotic charge, but thanks to the tradition of the sculpture, it is also certified an elite status, which strips it of triviality. The material from which the sculptures are made is silicone in combination with pigments. The anatomical fidelity in combination with the materiality adjacent to the skin and flesh plus the related chromaticity, creates from the beginning a feeling of unease or concern. The exposed bodies both through attitudes and compositionally refer to a narrative that demands to be traversed. Of course, the story is of an aporeic type, that is, with a broken logical thread. Disjunctive in the "cunning" intention of prolonging the stop in front of them, thus giving time to leisurely traverse as large a part of the emotional field as possible.

What is new in this exhibition is a shift in emphasis from the lyric often found in modern sculpture, to the epic. Enterprise is an act of balance, not without risks, the path winds through taboo areas: allegory, pathos, prosaism and other such traps. (The Author)

Blue Biennale INTERNATIONAL VISUAL ART BIENNALE BRAțOV 2023 - OXIMORON, the 3rd edition, is a project of the Artessentia Cultural Association, financed by the Brașov County Council and co-financed by the Municipality of Brașov.